מקבץ תפילות לתודה לבורא עולם

תכלית העולם – להודות לה' על חסדיו

אחד מגדולי הראשונים, רבינו הרמב"ן ז"ל כותב בספרו, שאין סיבה אחרת למה שברא הקב"ה את העולם, כי אם שיודו וישבחו בני האדם לפני האלקים על חסדו עמהם, ויאמרו לפניו: 'בריותיך אנחנו'.

מכאן למדים אנו את גודל עניין השבח ואמירת תפילת תודה לפני הקב"ה על מה שהוא נותן ומרעיף עלינו תמיד כל כך הרבה חסד ורחמים.

הודיה – הודאה על האמת

מבואר בספרים הקדושים בשורש עניין תפילת תודה לבורא העולם, שהוא עניין חשוב ונעלה עד מאוד, משום שבזה האדם מודה על האמת – כלומר מכריז וקורא קבל עם ועולם, שכל מה שיש לו, לא שלו הוא, אלא קיבל אותו מידי מלך מלכי המלכים שברוב חסדו ורחמיו חנן אותו בכל טוב.

ועל כן נקרא עניין זה בלשון 'תפילת הודאה' אשר הוא מלשון 'הודאה על האמת'. והרי ידוע שהאמת חביבה אצל בורא העולם עד מאוד. וכמבואר בדברי חכמינו זכרונם לברכה ש'חותמו של הקב"ה – אמת'. הקב"ה מחבב אדם שיודע שכל מה שיש לו אינו של עצמו, אלא הכל הוא קיבל מבורא העולם. ולעומת זאת הקב"ה אינו סובל את הרשעים אשר ברוב גאוותם הם סבורים שכל מה שהשיגו – השיגו בכוחות שלהם.

ועל זה אמרו חכמים בגמרא [מסכת סוטה] שהקב"ה אומר על בעלי הגאוה וגסי הרוח: 'אין אני והוא יכולים לדור בעולם'.

על כן, הבה נתחזק בדבר גדול זה, להתבונן ולהכיר בגודל חסדי השי"ת עימנו, כמה שהוא שומר על עם ישראל שנמצא בפרט בימים אלו במצב כל כך לא פשוט, כל כך מורכב.

ובזכות זה שנודה לו ונכיר בחסד שלו עימנו – הוא בודאי ירעיף עלינו עוד ועוד ויקויים בנו: 'והריקותי לכם ברכה עד בלי די'!!!