מקבץ תפילות לקריאת שמע שעל המיטה

תפילת "שמע ישראל"

למה לקרוא קריאת שמע לפני השינה?

כל לילה, אחרי שעבדנו והתאמצנו קשה במשך היום, נשכבים אנו לישון, כדי לאגור כוח ליום המחרת.

מתארגנים אנו לשינה – יש כאלו שקוראים ספר מעניין כדי להירדם ביתר קלות – ולבסוף כולנו נרדמים.

מה קורה לנו בעת שאנחנו ישנים?

ברגע שאנחנו נרדמים, אנו כביכול לא פה בעולם הזה, גופינו נמצא כאן, אך נשמתנו עולה מעלה השמימה.

ואז כשנשמתנו עולה למעלה אנחנו איננו שולטים על גופנו, לכן כל אותם מלאכים המזיקים יכולים לעשות בנו ככל העולה על רוחם.

נו, אז מה נעשה כדי להינצל מאותם מלאכים מזיקים?

לכן אומרת לנו הגמרא שיש עצה נפלאה כדי להינצל מכל אותם מזיקים, עצה פשוטה וקלה. והיא לקרוא קריאת שמע ובכך אין להם כל שליטה עלינו.

וזה לשון הגמרא (מסכת ברכות דף ה עמוד א): "אמר רבי יצחק: כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו (להרוג את המזיקין, רש"י)

שנאמר 'רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם'.

ואמר רבי יצחק: כל הקורא קריאת שמע על מיטתו – מזיקין בדילין [- מתבדלים] הימנו [- ממנו]".

רק מה שנשאר לנו להבין למה צריך חרב שיש לה שתי פיות, למה לא לאחוז חרב שיש לה פיה אחת?

לכך מסביר זאת המהרש"א שם, שחרב של שתי פיות מכה משני הצדדים מימין ומשמאל,

וגם מי שקורא קריאת שמע על המיטה מבטל את המזיקים משני הצדדים, ממש נפלא.

למה המזיקים בורחים מהאדם?

הזוהר הקדוש (הקדמה, דף יא עמוד א) מסביר למה על ידי קריאת שמע שעל המיטה כל המזיקים הרעים בטלים.

והוא, שעל ידי שקוראים קריאת שמע אנו מקבלים עלינו עול מלכות שמים – אנו מאמינים ומודיעים לכל אחד שאנו מאמינים בבורא העולם שהוא ה' אחד.

ובכך ברגע שאדם מודיע שהוא מאמין ובוטח בה' מיד בורחים ממנו כל המזיקים מאחר והם מפחדים מה' יתברך,

וברגע שאדם מודיע שהוא מאמין בה', הרי הם מפחדים מהאדם.

דבר זה אפשר להבין מהנהגת עולמנו. שהרי אם אדם יראה שר של מלך חשוב, הוא יפחד ממנו, למה?

כי הוא השר של המלך, נו על אחת כמה וכמה כשהמזיק רואה את מי שאומר קריאת שמע – השר של מלך מלכי המלכים – מפחד הוא ממנו ובורח ממנו.

לכן הבאנו לכם כאן את סדר קריאת שמע שעל המיטה, כדי שתוכלו לאומרו בכוונה.

לילה טוב!