מקבץ תפילות לנגד עין הרע

עין הרע, חשש מוצדק או אמונה טפלה?

אנשים תרים באופן נואש אחרי סגולות תפילות ולחשים שיגנו עליהם מפני עין רעה מצד הסובבים אותם.

הילד בולט מעל כל השאר? הצלחת בעסקים? קנית לעצמך דירה מרשימה? אתה מחפש לחש נגד עין הרע או תפילה נגד עין הרע וכישוף.

תמיד רצית לדעת אם אתה סתם פרנואיד, או שהחששות שלך מוצדקות ויש להם שורשים עמוקים נטועים ביהדות,

על כך בשורות הבאות.

תפילה לעין הרע, לחש לעין הרע, מתי? כמה? ואיך?

כתוב בספר חסידים (לרבינו יהודה החסיד מגדולי הראשונים ז"ל) שצריך האדם להיזהר מאד כאשר יוכל שלא תשלוט בו עין הרע. דהיינו שלא יתראה ויפרסם את עצמו ביני אחרים לא בחכמתו ולא במעשיו הטובים ולא בעשרו, 'אבל' – מוסיף רבי יהודה החסיד – 'צריך דעת שלא ירגישו בו שהוא משתמר, בכדי שלא יבואו להקפיד עליו על שחושדם שהם בעלי עין הרע'…

זאת אומרת – אתה צריך להיזהר מעין הרע אבל להיזהר עוד יותר שלא יבחינו בך שאתה נזהר מעין הרע, כי זה עצמו עלול להביא עליך עין הרע. עד כדי כך חששו חכמינו ז"ל מהשפעתה של 'עין הרע'. ואכן בגמרא בבא מציעא (דף ק"ז ע"ב) כתוב שתשעים ותשעה אנשים מתוך מאה מתים מעין הרע, ורק אחד מת כדרך העולם.

תפילה נגד עין הרע, כן! עיסוק אובססיבי ופיתוח חרדות, לא!

מובא בגמרא (פסחים ק"י ע"ב) 'כל דקפיד קפדי בהדיה וכל דלא קפיד לא קפדי בהדיה' – כלומר: מי שמקפיד על ענייני עין הרע – מקפידים עימו גם כן המזיקים ושומרים את צעדיו על מנת להזיקו, אך מי שאינו מקפיד על ענייני עין הרע – אזי גם המזיקים אינם מתייחסים ונטפלים אליו להזיקו.

לאור האמור – לכאורה היה עדיף שלא להתעסק כלל עם כל העניין של עין הרע… אך כבר כתבו שם המפרשים (רשב"ם ועוד) שכוונת הגמרא לומר שאם האדם מקפיד 'יותר מדאי' אז 'קפדי בהדיה' השדים להזיקו ומי שלא מקפיד כ"כ לא מקפידים השדים להזיקו, אולם לחוש קצת לענייני עין הרע צריך אפילו מי שלא מקפיד, שהרי מבואר שם בגמרא באריכות שיש להיזהר מעשיית דברים באופן זוגי, כגון לשתות שני כוסות יין או לאכול שני ביצים בזה אחר זה.

ואשר על כן שומה על האדם להיזהר מעניינים המביאים עליו עין רעה היכולה חס ושלום להזיק.

תפילה נגד עין הרע ולחש נגד עין הרע, נחוצים בהחלט

וכמובן – בראש ובראשונה יש להתפלל על ענין זה, שהרי הקדוש ברוך הוא גדול מעל כל השדים והמזיקים וההשפעות השליליות, והוא יכול לתקן את כל הנזקים שכבר קרו כתוצאה מעין רעה, ובודאי שהוא יכול גם לשמור עליך שלא תינזק מעין הרע.

כאן באתר ריכזנו עבורכם תפילות מוכחות ושורשיות נגד עין הרע  מהרפרטואר היהודי המפואר.