תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עמותת "תפילתי לרצון"

ע"ר שמספרה 580691699 (להלן: "העמותה").

להלן תקנון שימוש באתר. אם ברצונך להשתמש ולגלוש באתר, אנא, קרא את התנאים בעיון.
   
  1. 1. השימוש באתר
   לרבות מתן תרומה, מעיד על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים להם, אנא הימנע משימוש באתר. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לכל המגדרים כאחד. וכל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לאישה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
   
  1. 2. תוכן האתר
  1. באתר מתפרסם מידע בנושאי תפילות וסגולות ונושאי יהדות שונים . המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. העמותה אינה אחראית למהות התכנים ו/או איכותם ו/או כל טעות שעלולה להיות בקשר עם התכנים ולכל שימוש שיעשה בהם. העמותה לא תישא בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה ו/או בעקבות השימוש באתר זה אלא תישא באחריות אך ורק בקשר לתוכן שהציגה באתר ולשירות המוצע בו. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך ורק להקל על המשתמש באתר והעמותה לא תישא בכל אחריות כל שהיא לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי הנובע או הנגרם למשתמש כתוצאה מפניית המשתמש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע ו/או המוצע בהם.
   
  1. 3. קניין רוחני
  1. כל זכויות היוצרים והקניין באתר, לרבות בחומרים, תכנים, עיצובים, קוד המחשב, גרפיקה, תמונות, תצלומים, סרטוני וידאו, עיצובים, טקסטים, רעיונות, שמות, לוגו, סימנים, סימני מסחר, מפרטים וכל מידע אחר, מכל מין וסוג שהוא, המצוי באתר ו/או הקשור בו (להלן: "תוכן"), שייכים לעמותה בלבד ו/או למחזיק בזכויות לעשות בכל אלה שימוש במסגרת האתר ולא יעשה בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין, ללא אישור העמותה. מבלי לגרוע מהאמור, אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בתוכן האתר ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים וכיוצ"ב שמקורם באתר ו/או בתוכן האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.
   
  1. 4. תרומות
  1. העמותה מאפשרת לך באמצעות אתר זה, לתרום כסף לטובת צרכי העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה. בני 18 ומעלה בלבד רשאים לתרום לעמותה באמצעות האתר. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי, תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והמשתמש באתר, יקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה והאם תרומתו התקבלה או נדחתה. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול העסקה. ניתן לבטל את העסקה בתוך 30 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לעמותה במייל הבא tfilatileratzon@gmail.com. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. ביטולי עסקה יעשו על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. משתמש באתר שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. המידה והעסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את ביצוע הפעולה, על המשתמש ליצור קשר באמצעות הדוא"ל של העמותה. העמותה לא תישא בכל אחריות פלילית או אזרחית לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. לאחר ביצוע התרומה, העמותה תשלח למשתמש באתר אישור על ביצוע התרומה לפי הפרטים שיציג המשתמש.
   
  1. 5. פרטיות וסודיות המידע
  1. העמותה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד. העמותה מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש באתר ולא לעשות בו כל שימוש כאמור לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי המשתמש במפורש ובכתב. העמותה לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או כפוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. העמותה אינה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע מהעמותה לחלוק מידע כאמור ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין. עמוד הסליקה בתאר מאובטח ע"י חברת טרנזילה ברמת הצפנה גבוהה ובתקן PCI DSS, בכדי להבטיח את חיסיון הפרטים והמידע באופן המירבי. המידע הנמסר על ידך באתר נועד לצורך השימוש באתר וישמר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א, 1981.  העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר מידע על פעילותה, ניוזלטר וכד' לגולשים שמילאו פרטיהם באתר. בכל דיוור ניתנת האפשרות להסרה מרשימת התפוצה, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים תיקון מס' 40 התשס"ח-2008).העמותה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על המידע ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך יחד עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט ולפיכך היא לא תישא בכל אחריות שהיא עקב פגיעות ו/או תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.